Vroeger - Dubbeldam

Boerderij "Bouw- en Veelust"

Generaties geleden kwam de familie De Jongh de Leeuw uit Almkerk en vestigenden zich aan de Zuidenkdijk 495 te Dubbeldam.

Een gemengd bedrijf, waar naast akkerbouw ook een melkveetak bestond.
Begin jaren tachtig is de melkveetak gestaakt.

1990 - Verhuizing Strijen

Boerderij "Bouwlust"

Na jaren in Dubbeldam te hebben gewoond, werd het vestigingsadres Zuid Kavelsedijk 3 te Strijen. Landbouwgronden in Dordrecht bleven in gebruik.

Naast de hoofdtak akkerbouw, was er ook zoog- en vleesvee tak.

2011 - Verkoop Bouwlust

We zijn tot de slotsom gekomen, dat er voor ons, niet de ideale toekomst op "Bouwlust" ligt.

In onze loondienstvakantie rijden we alle machines en werktuigen over de weg naar Lierderholthuis (Ov.) onze woonplaats.

Soms met twee diepladers aan één trekker.
Een ekele reis zijn we ruim 8,5 uur onderweg,
met de combine zelfs meer dan 11 uur.

2014 - Aankoop "De Jonghe Leeuw"

In de zomer is het veeteeltbedrijf aan de Bremmelerstraat 9, buurtschap Wechterholt te Wijhe aangekocht.

2015 - Akkerbouw in bedrijf

P1040091

Eind 2014 zijn de graslanden gefreesd en geploegd, wintertarwe ingezaaid.

Het eerste akkerbouw gewas ooit op deze zware rivierkomklei gronden in de Lierderbroekerpolder.

In de winter viel er zoveel water en de structuur van de grond was zo slecht, dat aan het eind van de winter zo stand van de wintertarwe zo  dun was, dat er zomertarwe is overgezaaid.

Heden

Duurzaam en natuurinclusief akkerbouwbedrijf

"De Jonghe Leeuw"

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw houden we bij alle activiteiten rekening met de natuur op en rond zijn bedrijf: de (wilde) planten en dieren op zijn erf, akker, weiland, maar ook in naastgelegen bosjes of water.

  • nestgelegenheid voor weidevogel bieden en nesten sparen, uitspoeling van meststoffen beperken.
  • Natuurlijke plaagbeheersing door natuurlijke vijanden in te zetten van ziekten en plagen met natuurlijke vijanden.
  • Door te werken aan een gezonde bodem kun je de weerbaarheid van gewassen vergroten waardoor je gezondere gewassen kunt telen. Die natuurlijke processen worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd.
  • Bloeiende akkerranden, houtsingels aangelegd en onderhouden.